top of page

Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință ordinară joi, 22 aprilie 2021, de la ora 11.00

Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în ședință ordinară în sistem videoconferință joi, 22 aprilie 2021, de la ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021; 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara; 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.26/2021 privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare privind desfășurarea activității de control a transporturilor rutiere de mărfuri, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor potrivit Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva; 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024; 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024 ale spitalelor de interes județean; 10. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2021; 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL; 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a situațiilor financiare pe anul 2020 pentru S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani; 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțare de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2020-2021 – semestrul II; 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2021; 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea finanțării în comun a evenimentului de interes județean ”Fotbal Centenar Corvinul”; 16. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara; 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor; 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2020; 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și a cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru Proiectul ”Modernizare, extindere și dotare - Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, cod SMIS 122283; 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2021; 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreţinere, reparații curente şi periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021; 22. Întrebări, interpelări63 afișări

Comments


bottom of page