top of page

DGASPC: organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de:

 • Educator în cadrul Rețelei de case familiale Orăștie – 1 post:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

  • certificat de absolvire program de formare psihopedagogică/certificat de absolvire a DPPD;

  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni.


 • Instructor educație în cadrul Rețelei de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara – 2 posturi:

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

  • vechime la nivelul studiilor medii: minimum 6 luni.


 • Asistent medical (2 posturi), în cadrul:

  • Rețelei de case familiale pentru copii cu dizabilități Vulcan – 1 post vacant,

  • Căminului pentru persoane vârstnice Pui – 1 post vacant:

   • diplomă de școală sanitară postiiceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare – specialitatea medicină generală;

   • certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

   • adeverință tip eliberată de OAM.G.MAM.R,, conform Ordinului nr. 35/2015 al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

   • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni. • Asistent medical (balneofizioterapio) în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru adulți Deva – 1 post:

  • diplomă de școală sanitară postiiceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare – specialitatea balneofizioterapie;

  • certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

  • adeverință pentru participare la concurs eliberată de A.M.G.M Ă.M.R., conform Ordinului nr. 35/2015 al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;

  • certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România cu viza pe anul în curs.


 • Asistent medical, grad principal (2 posturi), în cadrul:

  • Centrului de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 1 Păclișa – 1 post vacant,

  • Centrului de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 2 Brad – 1 post vacant:

   • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr, 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare – specialitatea medicină generală;

   • adeverință/certificat promovare examen grad principal;

   • certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

   • adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R., conform Ordinului nr. 35/2015 al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

   • vechime în specialitatea asistent medical: minimum 5 ani. • Maseur (4 posturi), în cadrul:

  • Centrului de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea Strei – 1 post vacant (0,5 normă)

  • Centrului de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Petrila – 1 post vacant (0,5 normă)

  • Centrului de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu – 1 post vacant (0,5 normă)

  • Centrului de Îngrijire și asistență pentra persoane adulte cu dizabilități Uricani – 1 post vacant:

   • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

   • absolvirea unui curs de masaj somatic și terapeutic cu certificat de calificare profesională/adeverință absolvire/ certificat de absolvire;

   • vechime în specialitatea maseur: minimum 6 luni.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:Concursul se va organiza conform calendarului următor:


 • 19 august 2021, ora 11:00: proba scrisă;

 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara din Deva, Piața Gării, nr. 9 A, Serviciul Resurse – Umane, Salarizare, telefon 0254/233.341.135 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page