top of page

Miercuri, 31 martie 2021, Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară

Miercuri, 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, începând cu ora 𝟭𝟭.𝟬𝟬, Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară, la sediul instituției, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 236/2020 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2021;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de asociere încheiat între Judeţul Hunedoara - prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, Municipiul Lupeni-Zona 5”- în vederea îmbunătățirii accesului la obiectivul turistic de interes județean - Stațiunea Straja;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara în vederea demolării acestora;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2021 aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” și care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID);

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Clinic Municipal de urgență Timișoara în vederea implementării proiectului ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de sân – etapa II – Regiunile de dezvoltare Nord – Vest, vest” cod apel POCU/760/4.9 Cod My SMIS 136480 în Județul Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 313/2019 privind aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii, acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara;

9. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de predare-primire a investiției ”Instalație fluide medicale pentru 80 de paturi cu prize oxigen”;

10. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului-verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de către S.C. Apa Prod S.A, Deva în urma finalizării investiției ”Reabilitarea unui tronson al conductei de aducțiune a apei potabile aferente sistemului zonal de alimentare cu apă Baniu-Dobra, în comuna Dobra”;

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică, organizată la nivelul județului Hunedoara;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – 18+050”; Doc;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu unitățile administrativ-teritoriale din Valea Jiului, Universitatea din Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea constituirii Asociației pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu privire la proiectul ”Fotbalul este mai mult decât un joc” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea cumpărării de către Județul Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina Petrila”;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei;

19. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală Asociației ”SALVITAL” Hunedoara;

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.134,00 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean pe anul 2021 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimări pe anii 2021-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în justiție;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de administrare asupra unor sectoare din drum județean DJ687J;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” cod SMIS 123893 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Bugetare participativă în Județul Hunedoara“ și a Regulamentului privind procedura de derulare a proiectului;

25. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării sportivului Iancu Avram Marius, cetățean de onoare al județului Hunedoara cu suma de 20.000 lei în vederea stabilirii unui nou record mondial de anduranță la înot în cel mai mare lac din Europa Centrală, Lacul Balaton din Ungaria;


135 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page